โปรแกรมท่องเที่ยวสวีเดน

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์

   

โปรแกรมทัวร์สวีเดน ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์เดนมาร์ก 3 เมืองสวยแห่งยุโรปเหนือ
กำหนดการเดินทาง
  วันแรกฯ กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ (ทัวร์สวีเดน)
2300 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของยูโรเปี้ยนฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน
  วันที่สองฯ สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑ์วาซ่า – ซิตี้ฮอลล์ (ทัวร์สวีเดน)
0110 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
0650 น. ถึงสนามบินอาร์ลันดา กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงของสวีเดน
0830 น. เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่ง ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อก โฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านไปชมแกมล่าสแตน เมือง เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด นำท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้ จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้น สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1628 หวังจะให้ เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี
1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน High Standard Menu
บ่าย พาท่านเข้าชม “ซิตี้ฮอลล์” หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 ในเดือนธันวาคม และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัลโนเบลที่ศาลากลางแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย
1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง High Standard Menu
พักค้างคืน ณ RICA TALK HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  วันที่สามฯ สต็อกโฮลม์ (ทัวร์สวีเดน) – คาร์ลสตัท – ออสโล – เที่ยวชมเมือง (ทัวร์นอร์เวย์)
0700 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
0800 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เข้าสู่เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น (306 ก.ม) ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน High Standard Menu design by European Holiday
บ่าย รถโค้ชปรับอากาศนำคณะออกเดินทางต่อผ่านเมือง Orebro เมืองใหญ่ใน เขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่าง ทางร่มรื่นไปด้วยภูเขาและทะเลสาบอีกทั้งยังเป็นแหล่งตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจ หรือเล่นกีฬาทางน้ำ ตกปลา แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว ทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็งทั่วประเทศสวีเดนจนเข้าสู่กรุงออสโล นำเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง ศาลาสันติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
บ่าย รถโค้ชปรับอากาศนำคณะออกเดินทางต่อผ่านเมือง Orebro เมืองใหญ่ใน เขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่าง ทางร่มรื่นไปด้วยภูเขาและทะเลสาบอีกทั้งยังเป็นแหล่งตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจ หรือเล่นกีฬาทางน้ำ ตกปลา แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว ทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็งทั่วประเทศสวีเดนจนเข้าสู่กรุงออสโล นำเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง ศาลาสันติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ THON HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  วันที่สี่ฯ ออสโล – เบอร์เก้น (ทัวร์นอร์เวย์) – ขึ้นเขาชมวิวบน Mt. Floyen
0730 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
0830 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงออสโล เพื่อเดินทางสู่เบอร์เก้น เมืองมรดกโลกของประเทศนอร์เวย์
1030 น. ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ เที่ยวบินที่ DY 608
1125 น. ถึงสนามบินเบอร์เก้น รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
1230 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน High Standard Menu
บ่าย เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้ว นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวq ทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด ชมบรรยากาศของเมืองสวยยามอาทิตย์อัสดง
1900น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง High Standard Menu design
พักค้างคืน ณ SCANDIC BERGEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  วันที่ห้าฯ เบอร์เก้น-โวส-ฟลอม-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ล่องเรือชมฟยอร์ด-เบอร์เก้น(ทัวร์นอร์เวย์)
0700 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
0800 น. รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) เมืองที่มีประชากรกว่า 6,000 คน เป็นเขตที่นิยมในการเล่นสกีบนเทือกเขาสูง แล้วเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถไฟสาย Bergen Railways สู่ เมืองเมียร์ดาล (Myrdal) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกอยู่บนความสูงถึง866เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ถึงเมืองเมียร์ดาล (Myrdal) แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟของ Flam Bahn “รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก”จากเมืองเมียร์ดาลสู่ฟลอมเพียง55นาทีที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “ฟยอร์ด” อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์ลอดภูเขาสะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำและแวะให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย และที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวชนบทมาช้านานกว่า 4,900 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึงเมืองฟลอม
1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง High Standard Menu
บ่าย นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน
1700 น. คณะล่องเรือถึงท่าเรือเมืองกู๊ดวาเก้น รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเบอร์เก้นอีกครั้ง
1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน High Standard Menuพักค้างคืน ณ SCANDIC BERGEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  วันที่หกฯ เบอร์เก้น-ออสโล-เที่ยวสวนวิกเกอแลนด์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-เรือสำราญDFDS (ทัวร์นอร์เวย์)
0645 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
0745 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเบอร์เก้น เพื่อเดินทางสู่ออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์
0910 น. ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ เที่ยวบินที่ DY 609
1000น. ถึงกรุงออสโล นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน High Standard Menu design
บ่าย รถโค้ชนำคณะผ่านปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง “กุสตาฟ วิเกแลนด์” จนได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ สำราญ DFDS
1630 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinevian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า ปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
1700 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ
1900 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ INSIDE CABIN
  วันที่เจ็ดฯ โคเปนเฮเก้น-ลิตเติ้ลเมอร์เมด-อมาเลียนบอร์ก – ทิโวลี-ถนนสตรอยก์ (ทัวร์เดนมาร์ก)
0800 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
0930 น. เรือเข้าเทียบท่าที่กรุงโคเปนเฮเก้น
1000 น. นำคณะเที่ยวชมเมือง ผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง จากนั้นไปถ่ายรูปคู่ กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยาย อันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์จาคอบเซ่นเจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออเทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ชมพิธีการเปลี่ยนการ์ดทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบที่งดงามจากนั้นนำท่านเข้าชมห้องท้องพระคลังที่เก็บทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติในพระราชวังโรเซนเบอร์กรถโค้ชผ่านไปชมRound Tower อาคารเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงรายเป็นภาพที่งดงาม เหมาะสำหรับการเยือนเมืองนี้
1300 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย High Standard Menu
บ่าย นำท่านเข้าสู่สวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นกว่า 26 ชนิด และแปลงดอกไม้สีสันสวยงามที่ตกแต่งอาณา บริเวณรอบๆกว่า 400,000 ดอกการแสดงของศิลปินเร่, วงดนตรีที่สลับสับเปลี่ยนในแต่ละช่วงฤดูกาล จนได้ เวลานำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก ศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ายี่ห้อแบรนด์เนม อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล และอีกมากมาย
1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร High Standard Menu
พักค้างคืน ณ COPENHAGEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  วันที่แปดฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
0800 น. อาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
1000 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
1435 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
  วันที่เก้าฯ กรุงเทพฯ
0600 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

ราคาทัวร์ 150,000 ต่อ 1 ท่าน

ราคา ทัวร์สวีเดน ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์เดนมาร์ก นี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-สต็อกโฮลม์ / โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ
2. ตั๋วเครื่องบินภายในของสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ เส้นทาง ออสโล-เบอร์เก้น / เบอร์เก้น-ออสโล
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่านอร์เวย์ (กลุ่มเชงเก้น)และค่าประกันสุขภาพ ทางสถานทูตจะไม่คืนให้ท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาวีซ่าหรือไม่ก็ตาม
5. รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม (ไม่รวมทิปคนขับ) กฎหมายในสแกนดิเนเวียไม่อนุญาตให้คนขับรถขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน
6. โรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในกรณีที่โรงแรมเต็มอันเนื่องมาจากงานเทศกาลใหญ่ หรืองานเทรดแฟร์ อันมีผลทำให้ค่าโรงแรมปรับสูงขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนย้ายโรงแรมเพื่อความเหมาะสม
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
8. บริการตามที่ระบุในรายการ
9. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
10. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ในโรงแรมที่พัก ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล ของท่าน
11. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 100,000 บาท ของบ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ จก. โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท
12. สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าท่านละ 1 ใบ
ราคา ทัวร์สวีเดน ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์เดนมาร์ก นี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: