ประวัติพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

         การเข้าใจถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยว มีคำกล่าวว่า คงเป็นการยากยิ่งที่จะเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยปราศจากการเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอดีตในเรื่องต่อไปนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพฤติกรรมการท่องเที่ยวพอสังเขป โดยจะเริ่มต้นจากยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประวัติและมีการบันทึกที่เป็นหลักฐานทางการท่องเที่ยวมายาวนานมากกว่าภูมิภาคอื่น จากนั้นจึงจะขยายความไปสู่ภูมิภาคอื่นตามลำดับ
 ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในทวีปยุโรป
          การท่องเที่ยวในยุโรปเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ไม่มีใครจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่ชัด อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลก ในระยะเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในยุโรป ผู้คนมักจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือไปปรึกษาจากเทพพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคต ขณะที่ชาวกรีกมีวัตถุประสงค์หลักที่เกี่ยวกับศาสนาและการกีฬา ชาวโรมันเป็นพวกแรกที่ให้กำเนิดการเดินทางเพื่อความสำราญ นอกจากนี้ชาวโรมันยังเป็นผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์อีกด้วย ผู้เดินทางใสมัยก่อนจะถูกเรียกว่า นักเดินทางและเพิ่งจะมีการเรียกนักเดินทางว่านักท่องเที่ยวในรางศตวรรษที่19ที่ผ่านมานี้เอง  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการเดินทางก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การเดินทางเพื่อสำรวจดินแดน และการเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ การเดินทางได้กลับมาสู่ความสนใจในยุค Renaissance(ศตวรรษที่ 14-16) ซึ่งเป็นยุที่มีวิชาการ นักศึกษา และศิลปินภาพวาดได้เดินทางไปเมืองต่างๆ ของยุโรป เพื่อศึกษาหาความรู้ ในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ได้เกิดการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ที่เรียกว่า The Grand Tour ระยะเวลาในการเดินทางจะประมาณ 4 ปีเพื่อศึกษาจนจบหลักสูตร
        เมื่อประเทศต่างๆ ได้มีการติดต่อระหว่างกันมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นกลุ่มแรกของประวัติการเดินทาง ต่อมาได้มีการค้นพบบ่อน้ำแร่หลายประเทศในยุโรป เชื่อกันว่าสามารถใช้รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยบางประการได้จึงทำให้มีผู้เดินทางมายังบ่อน้ำแร่ต่างๆ และถือเป็นจุดริ่มต้นของการเดินทางโดยเหตุผลเพื่อสุขภาพเป็นครั้งแรก ต่อมาช่วงศตวรรษ 19 ได้มีผู้ค้นพบและเชื่อว่าน้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางประการด้วยเหตุนี้เองชายทะเลจึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในระยะเวลาต่อมาในขณะเดียวกันผู้เดินทางมาทะเลได้นำลูกหลานและครอบครัวมาด้วย การเดินทางมาทะเลจึงเป็นกิจกรรมของครอบครัวในระยะเวลาต่อมา ในช่วงศตวรรษ 19 นี้เองการเดินทางได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เป็นการเดินทางจากในหมู่ชนชั้นสูงไปสู่หมู่ชนชั้นกลางมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลทางสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อการสังคมและทางด้านจิตใจมากกว่าเหตุผลอื่นและได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลายประการซึ่งมีผลต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทางรถไฟและการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดสำคัญของการท่องเที่ยวโดยจำนวนมาก ในศตวรรษที่ 20 โฃกแห่งการเดินทางท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงปันเนื่องมาจากการนำเรือกลไฟมาใช้เป็นเรือโดยสาร ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างได้อย่างดีคือเรือไททานิค ในเวลาต่อมาพัฒนาการทางด้านอากาศยานได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางและในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 20 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกหลายๆประการด้วยกัน เช่น บริษัทสายการบิน การท่องเที่ยวแบบมีผู้นำทาง การท่องเที่ยวแบบมีโปรแกรม การท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม เป็นต้น

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสรุปได้ว่ามาจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการคือ

1.      ความปรารถนาที่จะเดินทาง
2.     การลดอุปสรรคในการเดินทาง เช่น การคมนาคมที่สะดวกการขนส่งที่มีราคาถูกลง
 
เงื่อนไขสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่
1.  การเพิ่มขึ้นในรายได้ของประชากร
2.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศยานทำให้ไปเที่ยวในที่ไกลๆโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วขึ้น
3.  การที่ประกรมีรถยนต์เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น
4.  การที่ประชาชนมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากกฎหมายที่กำหนดชั่วโมงการทำงาน
5.  การประชาชนมรการศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนต้องการเรียนรู้และมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและทำควาเข้า  ใจกับสิ่งต่างๆในโลกมากขึ้น
6.  การเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ การเติบโตของธุรกิจทัศนาจรและการจัดทัศนาจรแบบโปรแกรมการเดินทางสำเร็จรูปทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทาง
              ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ
          ประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาเริ่มขึ้นในศตวรรษที่19 ปัจจัยสำคัญประการแรกคือ การพัฒนาของรถไฟต่อมาได้มีการเดินทางโดยรถยนต์อันนำไปสู่การสร้างที่พักหรือโรงแรมเล็กๆ หรือโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวทางรถยนต์ริมถนนสายหลักขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่สวนสนุก แหล่งจับจ่ายซื้อของ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงบริเวณที่เคยใช้เป็นท่าเรือมาก่อน ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายในภูมิภาคเป็นเวลาช้านานในบางประเทศการพัฒนาการท่องเที่ยวได้เริ่มมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของประเทศในลาตินอเมริกาเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่ช่วยขยายการเจริญเติบโตในภูมิภาค
 การท่องเที่ยวในแอฟริกาสามารถย้อนไปในทศวรรษที่1920และ1930โดยประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประเทศเคนยา ซึ่งได้รับความนิยมจากชาติตะวันตกในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งการล่าสัตว์ความนิยมในกิจกรรมดังกล่าวเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากจำนวนสัตว์ที่ลดน้อยลงและข้อห้ามจากทางรัฐบาลและการต่อต้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างๆ
ประเทศโมร็อกโกเป็นอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมจากชาวยุโรป โดยเฉพาะฤดูหนาว ต่อมาการท่องเที่ยวในแอฟริกาได้ขยายไปยังประเทศต่างๆมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างที่สำคัญ คือ ประเทศแอฟริกาใต้ที่การท่องเที่ยวได้ขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบันประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีและมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
การเดินทางภายในประเทศและภายในภูมิภาคเติบโตขึ้นอย่างคงที่ในประเทศซิมบับเว บอทสวานา และเคนยา โดยเพาะอย่างยิ่งในแวดวงของนักการเมือง นักธุรกิจ และชนขั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ในขณะที่ประเทศไนจีเรียซึ่งมีประชากรจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางประกอบกับมีความมั่งคั่งอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำมันได้นิยมการเดินทางของชนชั้นกลางและชั้นล่าง ทั้งภายในประเทศ ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง
ตะวันออกกลางถือเป็นภูมิภาคที่เป็นดินแดนแห่งการจาริกแสวงบุญที่มีความสำคัญที่สุดในโลก เพราะเป็นภูมิภาคของศาสนาสำคัญในโลก ในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางไปแสวงบุญในประเทศเหล่านี้จำนวนไม่น้อย
สำหรับในเอเชียนั้นจะกล่าวเฉพาะประเทศไทย จีน และอินเดีย ประเทศได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปว่าเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อสัมผัสธรรมชาติ หาดทรายและแสงแดดโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยอย่างไรก็ดีประเทศไทยยังขาดการวางแผนที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ตากอากาศหลายแห่งทำให้ทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่มีความสวยงามสูญหายไป นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาของผลกระทบจากการท่องเที่ยวในทางลบ เช่น เซ็กส์ทัวร์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและทางด้านศีลธรรม
 ประเทศจีนมีประวัติการท่องเที่ยวมาช้านาน ในหลายศตวรรษที่ผ่านมาการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงเท่านั้นจนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษมานี้ที่การเดินทางท่องเที่ยวได้เริ่มแพร่หลายมสู่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างหลังจากทศวรรษที่ 1980 ซึ่งข้อจำกัดต่างๆด้านการท่องเที่ยวได้ลดลงทำให้การเดินทางภายในประเทศได้ขยายตัวและเติบโตอย่งเห็นได้ชัด
 ส่วนในประเทศอินเดีย การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับจาริกแสวงบุญหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้มีประวัติอันยาวนานเช่นเดียวกัน ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งมีอากาศเย็นและภูมิทัศน์ที่น่าประทับใจ ทำให้สถานที่เล่นสกีและพักผ่อนในเขตสิมลาและดาร์จีลิงได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดที่ได้รับความนิยมสำหรับชนชั้นกลางตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เมื่อไม่นานมานี้พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวอินเดียและได้รับการพัฒนาโดยมีดารก่อสร้างโรงแรม สถานที่ตากอากาศ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขึ้นหลายแห่ง
 สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น ประชาชนจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบเดินทางไปต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น การท่องเที่ยวในออสเตรเลียเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันกลุ่มที่สำคัญของนักท่องเที่ยวเดินทางมายังออสเตรเลียก็คือ กลุ่มที่เดินทางมาเยี่ยมญาติพี่น้องและเพื่อน
 ถัดมาจากประเทศออสเตรเลียไปเป็นการท่องเที่ยวในเขตแปซิฟิก ซึ่งมีประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาการท่องเที่ยวมาเป็นเวลาหลายปี ได้แก่ กวม ทองก้า ฟิจิ และซามัวตะวันตก ประเทศหล่านี้ได้พยายามประชาสัมพันธ์ประเทศว่าเป็น สวรรค์แห่งแปซิฟิก
 ภูมิภาคสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือ ภูมิภาคแอนตากติกซึ่งมีลักษณะของการท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศอื่น ก็คือ เป็นการท่องเที่ยวแบบเดินทางเข้าและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเยี่ยมชมภูมิภาคนี้โดยทางเรือ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: